Анотації навчальних дисципліни за вибором студента

Освітній ступінь «бакалавр»

2 курс

KN1-B19

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (III семестр (екзамен))

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія обчислювальної техніки» є формування в студентів теоретичних знань з історії розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій; підвищення інтересу до різних розділів інформатики, а також сприяння формування цілісного наукового світогляду в розумінні закономірностей розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій як унікального історико-культурного феномену; створення міцного фундаменту освіти спеціаліста через підвищення інтересу до різних розділів математики та інформатики.

Навчальна дисципліна передбачає вивчення історії виникнення та розвитку обчислювальних пристроїв, інформаційних технологій та програмування.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей: знання історичних періодів розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій, основних представників різних наукових шкіл, поколінь ЕОМ, перспектив розвитку технічних засобів та інформаційних технологій. Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни «Історія обчислювальної техніки», сприятимуть підвищенню інтересу до вивчення фахових дисциплін, високій конкурентоспроможності випускників.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Змістовий модуль 1 Історія обчислювальної техніки.

Тема1: Етапи розвитку обчислювальної техніки

Історія обчислювальної техніки в місті Кам’янець-Подільський. Етапи розвитку обчислювальної техніки: домеханічний, механічний, електронно-обчислювальний. Наукові досягнення в епоху середньовіччя та епоху Відродження. Перші обчислювальні пристрої (абак, суан-пан, рахівниця). Перші арифметичні машини XVII ст. Роботи Блеза Паскаля. Наукові винаходи ХІХ ст. Аналітична машина Беббіджа.

Тема 2:  Періодизація поколінь ЕОМ

Машина Поста. Машина Тюрінга. Наукові концепції обчислювальної машини. Роботи Джона Неймана. Створення першої ЕОМ «ENIAC». Основи кібернетики у викладі Норберта Вінера. Покоління ЕОМ.

Тема 3: Історія розвитку інформаційних технологій в Україні

«Машина логічного мислення» Щукарьова. Першовідкривач p-n переходу В.Є. Лашкарьов. Роботи С.О.Лебедєва. Створення «МЭСМ», «БЭСМ». Основоположник інформаційних технологій в Україні В.М.Глушков.

Тема 4: Заснування теорії програмування

Перші програми Ади Лавлейс. Засновниця теорії програмування в Україні Катерина Ющенко. Наукова школа теоретичного програмування.

Тема 5: Комп’ютерна промисловість в Україні

Основоположники промислової системотехніки. Мікроелектроніка в Україні. Комп’ютерна промисловість в Україні.

Тема 6: Сучасні ЕОМ та їх технічні характеристики

Основні типи комп’ютерів та області їх, застосування. Основні характеристики комп'ютерів. Вимірювання й визначення порівняльних характеристик продуктивності комп’ютерів. Основні типи комп'ютерів та області їх застосування. Перспективи розвитку обчислювальної техніки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість годин – 120, із них: аудиторних – 40 годин, самостійна робота – 80 годин.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Викладання дисципліни забезпечують:

 • Пилипюк Тетяна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики;
 • Кух Оксана Михайлівна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. -– К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 312 с.
 2. Гутер Р.С., Полєнов Ю.Л. От абака до компьютера. – М.: Знание, 1975. – 193 с.
 3. З історії української науки і техніки. Хрестоматія-посібник / Співавт.-укладачі В. І. Онопрієнко А. А. Коробченко, О. Я. Пилипчук, П. Руда, Л.П. Яресько. – Київ : Академія наук вищої школи України, 1999. – 171 с.
 4. Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посіб. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – К: Каравела, 2006. – 304 с.
 5. Історія науки і техніки в Україні : Анотований каталог 106 док­торських і кандидатських дисертацій. 1979 – 2008 рр. / укладачі : О. Я. Пилипчук, О.О. Пилипчук, В. П. Шуманський. – К. : Вид-во «АСМІ», 2008. – 264 с.
 6. Кульчицький С. Історія Національної академії наук України в сус­пільно-політичному контексті 1918-1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2000. – 528 с.
 7. Ленюк М.П., Михацький М.А. Нариси з історії розвитку математики в Україні. – Чернівці: Прут, 2004. – 56с.
 8. Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.
 9. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. – К.: фирма "КИТ", ПТОО "А.С.К.", 1995. – 384 с.
 10. Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посі­бник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.
 11. Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.
 12. Онопрієнко В. І. Джерела з історії Українського наукового това­риства в Києві / Онопрієнко В. І., Щербань Т. О. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 352 с.
 13. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Кравчук, В.О. Шохін – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.
РОЗРОБКА ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (III семестр (екзамен))

Метою викладання навчальної дисципліни “Розробка програм засобами візуального програмування” є розкрити можливості середовища візуального програмування при розробці програм прикладного значення. В процесі навчання студенти знайомляться з технологіями створення різного роду презентацій, основними вимогами до прикладних програм, вивчають основи комп’ютерного дизайну, призначення, властивості і методи основних компонентів середовища програмування, їх використання на прикладі демонстраційних програм.

Курс "Розробка програм засобами візуального програмування" є складовою частиною циклу вибіркових дисциплін. Він передбачає вивчення теоретичних основ програмування в середовищі Visual Basic (цією ж робочою програмою можна скористатися при програмуванні в іншому візуальному середовищі), а також практичну роботу по створенню невеликих програм-додатків. При цьому звертається особлива увага на дотримання основних вимог до комп’ютерного дизайну.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні: основні вимоги до оформлення комп’ютерних програм, сутність технології візуального програмування, призначення та особливості середовища Visual Basic, властивості і методи основних елементів управління, правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури, стандартні операції та функції для числових та символьних величин, особливості розробки графічних об’єктів, способи забезпечення динаміки у програмах, основи створення інтерфейсів користувачів і основні аспекти об’єктно-орієнтованого програмування.
 • загальні: навички використання принципів та методів застосування технології візуального програмування; основних напрямків розвитку інформаційних систем;
 • спеціальні (фахові і наукові): створювати програми-презентації у середовищі Power Point, розробляти за вказаним алгоритмом нескладні проекти у середовищі Visual Basic (програма-калькулятор, програма-календар, программа-годинник) та індивідуальні комп’ютерні моделі, що включають поєднання графіки, динаміки, різного роду обчислень тощо.

Зміст навчальної дисципліни:

КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ, ВИМОГИ ДО НИХ. ЗНАЙОМСТВО З СЕРЕДОВИЩЕМ VISUAL BASIC

Комп’ютерні програми. Технології програмування. Вимоги до оформлення комп’ютерних програм. Редактор презентацій.

Знайомство з середовищем VISUAL BASIC. Основні елементи управління Visual Basic. Призначення і властивості полів надписів, командних кнопок. Вивчення подій мишки та клавіатури.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC. СТВОРЕННЯ ПРОСТИХ WINDOWS-ДОДАТКІВ

Створення програм-додатків. Правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури. Стандартні операції та функції для числових та символьних величин. Особливості розробки графічних об’єктів

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: дисципліна викладається у межах 6 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Форма семестрового контролю: екзамен.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Понеділок В.В., старший викладач кафедри інформатики, кандидат технічних наук.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу  "Інформаційна культура діяльності сучасного фахівця" є ознайомлення студентів з реаліями та умовами життя у сучасному інформаційному суспільстві, з основними напрямами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери життєдіяльності людини та особливостями формування інформаційної культури сучасного фахівця.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна ґрунтується на знаннях, вміння та навичках, отриманих студентами впродовж вивчення інформатики у закладах середньої освіти.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • адаптація до життя в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства, розвиток інформаційної культури фахівця;
 • здатність аналізувати можливості використання для задоволення наукових і навчальних запитів, а також у подальшій професійній діяльності різноманіття корисних комп'ютерних програмних засобів, мобільних, веб-застосунків, а також різних бібліотечних та електронних інформаційних ресурсів, оцифрованих матеріалів, засобів віртуальних комунікацій та інших переваг сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Сучасні моделі та стратегії розвитку інформаційного суспільства.
Тема 2. Еволюція людини в умовах інформаційного суспільства.
Тема 3. Інформаційна культура інформаційного суспільства.
Тема 4. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір.
Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства.
Тема 6. Сучасні інформаційні загрози та засоби їх запобігання.
Тема 7. Напрями впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільно-політичного, економічного та освітянського життя.
Тема 8. Особливості формування інформацій­ної культури та інформаційно-комунікаційної компетентності сучасного фахівця.
Тема 9. Роль бібліотек у задоволенні наукових і навчальних запитів користувачів.
Тема 10. Різноманіття корисних для сучасного фахівця комп'ютерних програмних засобів, мобільних і веб-застосунків.
Тема 11. Інтернет як засіб забезпечення інформаційних відносин.
Тема 12. Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі.
Тема 13. Сучасна людина у просторі віртуальної реальності.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи..

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 • Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кух Оксана Михайлівна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бєляков К. І, Онопрієнко С. Г., Шопіна І. М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онупрієнко, І. М. Шопіна: за заг. ред. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.
 2. Брижко В., Цимбалюк В., Швець М., Коваль М., Базанов Ю. Е-майбутнє та інформаційне право; За ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М. Швеця // 2-е вид., доп. Київ: НДЦПІ АПрН України. 2006. 302 с.
 3. Інформаційна культура студента: Навчальний посібник з курсу «Інформаційна культура студента» / укладач – С. В. Паршуков. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. 121 с.
 4. Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс; пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У‑Фактория, 2004. 328 с.
 5. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигм и, перспективи розвитку: [Монографія] / М. Кириченко; Мін-во освіти і науки України, Університет менеджменту освіти НАПН України. Харків: Вид-во ПП «Технологічний Центр», 2017. 320 с.
 6. Коломієць А. М., Лапшина І. М., Білоус В. С. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя. Навчально-методичний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2006. 88 с.
 7. Коноваленко В. Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки): практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців. Тернопіль: Навчальна книга, 2011. 400 с.
 8. Куліш А. М. Інформаційне право України: навчальний посібник / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. Суми: Сумський державний університет, 2016. 108 с.
 9. Методика формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-13.
КОМАНДНА РОБОТА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИЧКИ (ІV семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни "Командна робота та презентаційні навички" є відпрацювання студентами навичок командної роботи при створенні та опрацюванні за допомогою програмних застосунків різноманітного призначення мультимедійних проєктів. Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів навички ефективної презентації, аргументації і культури співпраці; закласти вміння побудови дієвих команд та організації їх успішної діяльності при виконанні професійних завдань.

Навчальна дисципліна "Командна робота та презентаційні навички" вивчається студентами після опанування ними навичок роботи з комп'ютерними мультимедійними засобами та системами, отриманими у школі, та навичок, здобутих під час вивчення курсу "Цифрова обробка зображень та мультимедіа".

Програмні компетентності навчання:

 • здатність працювати в команді та автономно, адаптуватись та діяти в новій ситуації на основі креативності;
 • здатність використовувати системне та прикладне програмне забезпечення при розв'язуванні типових задач спеціальності;
 • здатність використовувати методи цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації, основи комп'ютерної графіки, методи проектування динамічних графічних об'єктів для програмних систем, підготовки мультимедійних презентацій.

Зміст дисципліни
Тема 1. Особливості командної діяльності.
Тема 2. Риторика, мистецтво аргументації і презентації.
Тема 3. Основи графічного дизайну. Зорове сприйняття кольору, форми і простору.
Тема 4. Мистецтво дизайну. Основи композиції.
Тема 5. Дизайн публікацій. Дизайн в рекламі.
Тема 6. Дизайн для Web. Мультимедійний дизайн.
Тема 7. Колективна розробка тематич­ної онлайн-дошки.
Тема 8. Можливості сучасних систем онлайн-презентацій.
Тема 9. Створення проєкту тематичного слайд-шоу.
Тема 10. Розробка тематичної інтерактивної презентації.
Тема 11. Створення скрайбінг-презентації.
Тема 12. Розробка персонального інфографічного проєкту.
Тема 13. Створення сайту-візитки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 • Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Теория и практика командообразования. Современная технология создания команд. С‑Пб.: Речь, 2004. 304 с.
 2. Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды. С‑Пб.: "Речь", 2002. 153 с.
 3. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. К.: Кондор, 2006. 492 с.
 4. Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы. С‑Пб.: Питер, 2012. 272 с.
 5. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник / ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. Київ: Педагогічна думка, 2012. 112 с.
 6. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль: новейшие технологии и креативные идеи. С‑Пб.: Астрель, 2013. 242 с.
 7. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. М.: АСТ, 2007. 239 с.
 8. Уэйншенк C. 100 главных принципов дизайна. С‑Пб.: Питер, 2012. 272 с.
 9. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2017. 415 с.

Mms1-B19, KNms1-B19

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (III семестр (екзамен))

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія обчислювальної техніки» є формування в студентів теоретичних знань з історії розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій; підвищення інтересу до різних розділів інформатики, а також сприяння формування цілісного наукового світогляду в розумінні закономірностей розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій як унікального історико-культурного феномену; створення міцного фундаменту освіти спеціаліста через підвищення інтересу до різних розділів математики та інформатики.

Навчальна дисципліна передбачає вивчення історії виникнення та розвитку обчислювальних пристроїв, інформаційних технологій та програмування.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей: знання історичних періодів розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій, основних представників різних наукових шкіл, поколінь ЕОМ, перспектив розвитку технічних засобів та інформаційних технологій. Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни «Історія обчислювальної техніки», сприятимуть підвищенню інтересу до вивчення фахових дисциплін, високій конкурентоспроможності випускників.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Змістовий модуль 1 Історія обчислювальної техніки.

Тема1: Етапи розвитку обчислювальної техніки

Історія обчислювальної техніки в місті Кам’янець-Подільський. Етапи розвитку обчислювальної техніки: домеханічний, механічний, електронно-обчислювальний. Наукові досягнення в епоху середньовіччя та епоху Відродження. Перші обчислювальні пристрої (абак, суан-пан, рахівниця). Перші арифметичні машини XVII ст. Роботи Блеза Паскаля. Наукові винаходи ХІХ ст. Аналітична машина Беббіджа.

Тема 2:  Періодизація поколінь ЕОМ

Машина Поста. Машина Тюрінга. Наукові концепції обчислювальної машини. Роботи Джона Неймана. Створення першої ЕОМ «ENIAC». Основи кібернетики у викладі Норберта Вінера. Покоління ЕОМ.

Тема 3: Історія розвитку інформаційних технологій в Україні

«Машина логічного мислення» Щукарьова. Першовідкривач p-n переходу В.Є. Лашкарьов. Роботи С.О.Лебедєва. Створення «МЭСМ», «БЭСМ». Основоположник інформаційних технологій в Україні В.М.Глушков.

Тема 4: Заснування теорії програмування

Перші програми Ади Лавлейс. Засновниця теорії програмування в Україні Катерина Ющенко. Наукова школа теоретичного програмування.

Тема 5: Комп’ютерна промисловість в Україні

Основоположники промислової системотехніки. Мікроелектроніка в Україні. Комп’ютерна промисловість в Україні.

Тема 6: Сучасні ЕОМ та їх технічні характеристики

Основні типи комп’ютерів та області їх, застосування. Основні характеристики комп'ютерів. Вимірювання й визначення порівняльних характеристик продуктивності комп’ютерів. Основні типи комп'ютерів та області їх застосування. Перспективи розвитку обчислювальної техніки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість годин – 120, із них: аудиторних – 40 годин, самостійна робота – 80 годин.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Викладання дисципліни забезпечують:

 • Пилипюк Тетяна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики;
 • Кух Оксана Михайлівна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. -– К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 312 с.
 2. Гутер Р.С., Полєнов Ю.Л. От абака до компьютера. – М.: Знание, 1975. – 193 с.
 3. З історії української науки і техніки. Хрестоматія-посібник / Співавт.-укладачі В. І. Онопрієнко А. А. Коробченко, О. Я. Пилипчук, П. Руда, Л.П. Яресько. – Київ : Академія наук вищої школи України, 1999. – 171 с.
 4. Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посіб. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – К: Каравела, 2006. – 304 с.
 5. Історія науки і техніки в Україні : Анотований каталог 106 док­торських і кандидатських дисертацій. 1979 – 2008 рр. / укладачі : О. Я. Пилипчук, О.О. Пилипчук, В. П. Шуманський. – К. : Вид-во «АСМІ», 2008. – 264 с.
 6. Кульчицький С. Історія Національної академії наук України в сус­пільно-політичному контексті 1918-1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2000. – 528 с.
 7. Ленюк М.П., Михацький М.А. Нариси з історії розвитку математики в Україні. – Чернівці: Прут, 2004. – 56с.
 8. Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.
 9. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. – К.: фирма "КИТ", ПТОО "А.С.К.", 1995. – 384 с.
 10. Огурцов А. П. Історія світової науки і техніки : Навчальний посі­бник. – 2-е вид., перероблене / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук, Х. Авраменко, В. А. Зінченко. – К., 2000. – 664 с.
 11. Онопрієнко В. І. Історія української науки. Курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К. : Варта, 2010. – 652 с.
 12. Онопрієнко В. І. Джерела з історії Українського наукового това­риства в Києві / Онопрієнко В. І., Щербань Т. О. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 352 с.
 13. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Кравчук, В.О. Шохін – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»»: Видавництво «Каравела», 2005. – 344 с.
РОЗРОБКА ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (III семестр (екзамен))

Метою викладання навчальної дисципліни “Розробка програм засобами візуального програмування” є розкрити можливості середовища візуального програмування при розробці програм прикладного значення. В процесі навчання студенти знайомляться з технологіями створення різного роду презентацій, основними вимогами до прикладних програм, вивчають основи комп’ютерного дизайну, призначення, властивості і методи основних компонентів середовища програмування, їх використання на прикладі демонстраційних програм.

Курс "Розробка програм засобами візуального програмування" є складовою частиною циклу вибіркових дисциплін. Він передбачає вивчення теоретичних основ програмування в середовищі Visual Basic (цією ж робочою програмою можна скористатися при програмуванні в іншому візуальному середовищі), а також практичну роботу по створенню невеликих програм-додатків. При цьому звертається особлива увага на дотримання основних вимог до комп’ютерного дизайну.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні: основні вимоги до оформлення комп’ютерних програм, сутність технології візуального програмування, призначення та особливості середовища Visual Basic, властивості і методи основних елементів управління, правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури, стандартні операції та функції для числових та символьних величин, особливості розробки графічних об’єктів, способи забезпечення динаміки у програмах, основи створення інтерфейсів користувачів і основні аспекти об’єктно-орієнтованого програмування.
 • загальні: навички використання принципів та методів застосування технології візуального програмування; основних напрямків розвитку інформаційних систем;
 • спеціальні (фахові і наукові): створювати програми-презентації у середовищі Power Point, розробляти за вказаним алгоритмом нескладні проекти у середовищі Visual Basic (програма-калькулятор, програма-календар, программа-годинник) та індивідуальні комп’ютерні моделі, що включають поєднання графіки, динаміки, різного роду обчислень тощо.

Зміст навчальної дисципліни:

КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ, ВИМОГИ ДО НИХ. ЗНАЙОМСТВО З СЕРЕДОВИЩЕМ VISUAL BASIC

Комп’ютерні програми. Технології програмування. Вимоги до оформлення комп’ютерних програм. Редактор презентацій.

Знайомство з середовищем VISUAL BASIC. Основні елементи управління Visual Basic. Призначення і властивості полів надписів, командних кнопок. Вивчення подій мишки та клавіатури.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC. СТВОРЕННЯ ПРОСТИХ WINDOWS-ДОДАТКІВ

Створення програм-додатків. Правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури. Стандартні операції та функції для числових та символьних величин. Особливості розробки графічних об’єктів

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: дисципліна викладається у межах 6 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Форма семестрового контролю: екзамен.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Понеділок В.В., старший викладач кафедри інформатики, кандидат технічних наук.

KNms1-B19

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ (IV семестр (залік))

Мета курсу — вивчення принципів проектування інформаційних систем підтримки ділових процесів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як математичне моделювання, програмування, методи оптимізації, статистика, економіка тощо.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступній компетенції: готовність до використання методів та інструментальних засобів дослідження об'єктів професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: принципи процесного підходу до організації діяльності підприємств; основи управління процесами, вдосконалення процесів; основні підходи до моделювання бізнес-процесів; методи аналізу бізнес-процесів та їх оточення.

уміти: виділяти бізнес-процеси підприємства/установи;  описувати компоненти процесів і їх оточення; будувати зовнішні, функціональні, подієві, об'єктні моделі процесів; аналізувати бізнес-процеси і пропонувати рішення по їх вдосконаленню;

володіти: навичками в моделюванні і аналізі існуючих бізнес-процесів, необхідних для участі в проектах по автоматизації бізнесу; навичками в розробці вдосконалених бізнес-процесів, необхідних для участі в проектах по реінженерінгу бізнесу.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, бізнес-аналітиком.

Зміст навчальної дисципліни:

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД. Функціональний підхід. Необхідність нових підходів. Виникнення і розвиток процесного підходу: концепції CPI, TQM, BPR, BPM, міжнародні стандарти якості. Порівняння функціонального і процесного підходів. Оргструктура, орієнтована на процеси. Ролі та обов'язки власників процесів, власників ресурсів, операторів процесів. Переваги процесно-орієнтованих організацій. Визначення бізнес-процесу, властивості, принципи виділення. Основні елементи процесу і його оточення. Класифікація процесів.

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Поняття моделі. Види моделей. Мови опису моделей, вимоги до нотації. Основні аспекти діяльності організації і їх відображення в моделі. Структурні методології моделювання IDEF0, IDEF3, DFD. Об'єктно-орієнтоване моделювання бізнесу. Мова UML. Прецедентна та об’єктна моделі бізнесу. Мова SIMAN. Інтегрована методологія ARIS. Класифікація та порівняльний аналіз інструментальних засобів. Характеристика засобів BPWin, Rational Rose, Arena, ARIS.

АНАЛІЗ І ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Класифікація видів аналізу. Вибір пріоритетних процесів, логічний аналіз, оцінка кроків. Функціонально-вартісний аналіз, аналіз динаміки. Поняття ризику, об'єкти, фактори ризику. Етапи управління ризиками. Аналіз і оцінка ризиків. Карта ризиків. Заходи щодо зниження ризиків. Технології вдосконалення процесів. Технологія реінжинірингу. Управління проектом щодо вдосконалення бізнес-процесу. Обов'язки учасників проекту.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент; Грищук Віолетта Анатоліївна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Силич В.А., Силич М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учеб. пособие / В.А. Силич, М.П. Силич. — Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 212 с.
 2. Пономаренко В. С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 244 с.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (IV семестр (залік))

Мета курсу — вивчення принципів, можливостей та особливостей сучасних методів розв’язування математичних задач масового обслуговування з використанням комп’ютерних засобів математичного моделювання та числових експериментів.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як математичне моделювання, програмування, методи оптимізації, теорії ймовірностей тощо.

Програмні компетентності навчання: здатність використовувати математичні методи побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації; здатність застосовувати методи системного аналізу та теоретичної кібернетики при побудові інформаційних моделей об'єктів та процесів інформатизації, моделей оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень.

Зміст навчальної дисципліни:

Моделювання систем масового обслуговування (СМО). Одно- та багатоканальні СМО. Приклади СМО. Математичні моделі СМО Імітаційне моделювання СМО. Метод стохастичних випробувань. Генератори випадкових величин Режими роботи СМО, стан рівноваги. Моделювання неперервних випадкових величин Аналітичні розв’язки для детермінованих та змішаних систем і метод Монте-Карло. Багатоканальні СМО.

Система імітаційного моделювання Anylogic. Імітаційне моделювання систем в середовищі AnyLogic. Планування машинних експериментів з моделями систем. Обробка і аналіз результатів моделювання систем. Моделювання систем з використанням типових математичних схем. Моделювання для прийняття рішень при керуванні. Використання методу моделювання при розробці автоматизованих систем обробки інформації і керування. Комп’ютерні моделі в оптимальну керуванні.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Алеексев Е.Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е.Р. Алеексев, О.В. Чеснакова, Е.А. Рудченко. – М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 269с.
 2. Іванюк В.А. Математичні пакети прикладних програм : навчальний посібник / В. А. Іванюк – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 144 с.
 3. Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 304 с.
 4. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – 519 с.

3 курс

KNms1-B18

СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ (V семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей:

– розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;

– розуміння понять: адекватність моделей, апроксимація моделей, оцінка точності;

– вміння проводити комп’ютерні експерименти;

– вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Тема 1. Основні типи моделей. Механізми апроксимації моделей.

Тема 2. Сучасні методи і алгоритми дослідження складних систем.

Тема 3. Сучасні методології проведення комп’ютерних експериментів.

Тема 4. Основні підходи до аналізу результатів комп’ютерних експериментів.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю: залік.

Викладання дисципліни забезпечують: Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 2. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 3. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 4. Калиткин Н. Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 6. Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Лабораторний практикум з методів обчислень : навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.
МОДЕЛІ Й АЛГОРИТМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАДАЧАМИ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ (V семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи дослідження складних процесів методами лінеаризації.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як методи оптимізації та апроксимації, комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологій апроксимацій при формуванні моделей;
 • розуміння понять складних систем;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати критерії оптимальності досліджуваних процесів.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота в консалтингових установах, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.
Зміст дисципліни

Тема 1. Моделювання задач пошуку активних режимів, екологічних задач, задач динаміки тощо, які досліджують складні процеси.
Тема 2. Методи лінеаризації.
Тема 3. Лінійна оптимізація.
Тема 4. Методи внутрішньої точки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бейко І. В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації / І.В. Бейко, П.М. Зінько, А.Г. Наконечний. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 799 с.
 2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 3. Гаранжа В.А. Параллельная реализация метода ньютона для решения больших задач линейного программирования. / В.А. Гаранжа, А.И. Голиков, Ю.Г. Евтушенко, М.Х. Нгуен // Ж. вычисл. матем. и матем.физ. — 2009. —Т. 49, № 8.— С. 1369—1384
 4. ГутерР.С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 5. Щирба О. В. Побудова математичних моделей для обчислення фазових траєкторій літальних апаратів в умовах захисних маневрів / О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2016. – Вип. 13. – С. 201 – 212.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ (VI семестр (залік))

Мета курсу — вивчення принципів проектування інформаційних систем підтримки ділових процесів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як математичне моделювання, програмування, методи оптимізації, статистика, економіка тощо.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступній компетенції: готовність до використання методів та інструментальних засобів дослідження об'єктів професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: принципи процесного підходу до організації діяльності підприємств; основи управління процесами, вдосконалення процесів; основні підходи до моделювання бізнес-процесів; методи аналізу бізнес-процесів та їх оточення.

уміти: виділяти бізнес-процеси підприємства/установи;  описувати компоненти процесів і їх оточення; будувати зовнішні, функціональні, подієві, об'єктні моделі процесів; аналізувати бізнес-процеси і пропонувати рішення по їх вдосконаленню;

володіти: навичками в моделюванні і аналізі існуючих бізнес-процесів, необхідних для участі в проектах по автоматизації бізнесу; навичками в розробці вдосконалених бізнес-процесів, необхідних для участі в проектах по реінженерінгу бізнесу.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, бізнес-аналітиком.

Зміст навчальної дисципліни:

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД. Функціональний підхід. Необхідність нових підходів. Виникнення і розвиток процесного підходу: концепції CPI, TQM, BPR, BPM, міжнародні стандарти якості. Порівняння функціонального і процесного підходів. Оргструктура, орієнтована на процеси. Ролі та обов'язки власників процесів, власників ресурсів, операторів процесів. Переваги процесно-орієнтованих організацій. Визначення бізнес-процесу, властивості, принципи виділення. Основні елементи процесу і його оточення. Класифікація процесів.

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Поняття моделі. Види моделей. Мови опису моделей, вимоги до нотації. Основні аспекти діяльності організації і їх відображення в моделі. Структурні методології моделювання IDEF0, IDEF3, DFD. Об'єктно-орієнтоване моделювання бізнесу. Мова UML. Прецедентна та об’єктна моделі бізнесу. Мова SIMAN. Інтегрована методологія ARIS. Класифікація та порівняльний аналіз інструментальних засобів. Характеристика засобів BPWin, Rational Rose, Arena, ARIS.

АНАЛІЗ І ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Класифікація видів аналізу. Вибір пріоритетних процесів, логічний аналіз, оцінка кроків. Функціонально-вартісний аналіз, аналіз динаміки. Поняття ризику, об'єкти, фактори ризику. Етапи управління ризиками. Аналіз і оцінка ризиків. Карта ризиків. Заходи щодо зниження ризиків. Технології вдосконалення процесів. Технологія реінжинірингу. Управління проектом щодо вдосконалення бізнес-процесу. Обов'язки учасників проекту.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент; Грищук Віолетта Анатоліївна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Силич В.А., Силич М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учеб. пособие / В.А. Силич, М.П. Силич. — Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2011. — 212 с.
 2. Пономаренко В. С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 244 с.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (VI семестр (залік))

Мета курсу — вивчення принципів, можливостей та особливостей сучасних методів розв’язування математичних задач масового обслуговування з використанням комп’ютерних засобів математичного моделювання та числових експериментів.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як математичне моделювання, програмування, методи оптимізації, теорії ймовірностей тощо.

Програмні компетентності навчання: здатність використовувати математичні методи побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації; здатність застосовувати методи системного аналізу та теоретичної кібернетики при побудові інформаційних моделей об'єктів та процесів інформатизації, моделей оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень.

Зміст навчальної дисципліни:

Моделювання систем масового обслуговування (СМО). Одно- та багатоканальні СМО. Приклади СМО. Математичні моделі СМО Імітаційне моделювання СМО. Метод стохастичних випробувань. Генератори випадкових величин Режими роботи СМО, стан рівноваги. Моделювання неперервних випадкових величин Аналітичні розв’язки для детермінованих та змішаних систем і метод Монте-Карло. Багатоканальні СМО.

Система імітаційного моделювання Anylogic. Імітаційне моделювання систем в середовищі AnyLogic. Планування машинних експериментів з моделями систем. Обробка і аналіз результатів моделювання систем. Моделювання систем з використанням типових математичних схем. Моделювання для прийняття рішень при керуванні. Використання методу моделювання при розробці автоматизованих систем обробки інформації і керування. Комп’ютерні моделі в оптимальну керуванні.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Алеексев Е.Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е.Р. Алеексев, О.В. Чеснакова, Е.А. Рудченко. – М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 269с.
 2. Іванюк В.А. Математичні пакети прикладних програм : навчальний посібник / В. А. Іванюк – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 144 с.
 3. Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів: Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 304 с.
 4. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – 519 с.

4 курс

M1-B17 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (VІІІ семестр (залік))

Мета курсу — надання студентам розуміння актуальності та важливості питання захисту інформації, ознайомлення із прийомами та методами виявлення зовнішніх втручань в інформаційних системах та боротьби із ними.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні:
  • ознайомлення із поняттям захисту інформації та інформаційної безпеки;
  • ознайомлення із відомостями про сучасні принципи забезпечення заданого рівня інформаційної безпеки;
  • ознайомлення з відомостями про основи комп'ютерної криптографії та стеганографії.
 • загальні:
  • отримання відомостей про основні методи і засоби захисту інформації;
  • отримання уявлення основи проектування систем захисту;
  • отримання відомостей про основи нормативно-правових знань з захисту інформації.
 • спеціальні (фахові і наукові):
  • уміння використовувати методи і засоби захисту;
  • уміння використовувати нормативно-правові знання із галузі захисту інформації;
  • уміння теоретично адекватно оцінювати необхідність застосування методів превентивних заходів захисту інформації;
  • практично вибирати максимально продуктивні методи забезпечення рівня інформаційної безпеки.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Основи інформаційної безпеки.

Тема 2. Класифікація загроз.

Тема 3. Засоби антивірусного захисту інформації.

Тема 4. Захист авторського права та інтелектуальної власності в Україні.

Тема 5. Системний підхід до захисту інформації.

Тема 6. Рівні захисту інформаційних систем.

Тема 7. Стандарти і нормативне забезпечення захисту інформації.

Тема 8. Криптографічні методи захисту інформації.

Тема 9. Інфраструктура відкритого ключа. Цифровий підпис.

Тема 10. Основи інформаційної безпеки у соціальних мережах.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних  — 40 годин:

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики.

РОЗРОБКА ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (VІІІ семестр (залік))

Метою викладання навчальної дисципліни “Розробка програм засобами візуального програмування” є розкрити можливості середовища візуального програмування при розробці програм прикладного значення. В процесі навчання студенти знайомляться з технологіями створення різного роду презентацій, основними вимогами до прикладних програм, вивчають основи комп’ютерного дизайну, призначення, властивості і методи основних компонентів середовища програмування, їх використання на прикладі демонстраційних програм.

Курс "Розробка програм засобами візуального програмування" є складовою частиною циклу вибіркових дисциплін. Він передбачає вивчення теоретичних основ програмування в середовищі Visual Basic (цією ж робочою програмою можна скористатися при програмуванні в іншому візуальному середовищі), а також практичну роботу по створенню невеликих програм-додатків. При цьому звертається особлива увага на дотримання основних вимог до комп’ютерного дизайну.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні: основні вимоги до оформлення комп’ютерних програм, сутність технології візуального програмування, призначення та особливості середовища Visual Basic, властивості і методи основних елементів управління, правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури, стандартні операції та функції для числових та символьних величин, особливості розробки графічних об’єктів, способи забезпечення динаміки у програмах, основи створення інтерфейсів користувачів і основні аспекти об’єктно-орієнтованого програмування.
 • загальні навички використання принципів та методів застосування технології візуального програмування; основних напрямків розвитку інформаційних систем;
 • спеціальні (фахові і наукові): створювати програми-презентації у середовищі Power Point, розробляти за вказаним алгоритмом нескладні проекти у середовищі Visual Basic (програма-калькулятор, програма-календар, программа-годинник) та індивідуальні комп’ютерні моделі, що включають поєднання графіки, динаміки, різного роду обчислень тощо.

Зміст навчальної дисципліни:

КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ, ВИМОГИ ДО НИХ. ЗНАЙОМСТВО З СЕРЕДОВИЩЕМ VISUAL BASIC

Комп’ютерні програми. Технології програмування. Вимоги до оформлення комп’ютерних програм. Редактор презентацій.

Знайомство з середовищем VISUAL BASIC. Основні елементи управління Visual Basic. Призначення і властивості полів надписів, командних кнопок. Вивчення подій мишки та клавіатури.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC. СТВОРЕННЯ ПРОСТИХ WINDOWS-ДОДАТКІВ

Створення програм-додатків. Правила опису величин, основні типи даних, події миші та клавіатури. Стандартні операції та функції для числових та символьних величин. Особливості розробки графічних об’єктів

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: дисципліна викладається у межах 6 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Понеділок В.В., старший викладач кафедри інформатики, кандидат технічних наук.

KN1-B17

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ (VІІ семестр (залік))

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання складних динамічних систем" є формування у студентів основних понять та фундаментальних основ комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій, а також вироблення відповідних умінь і навичок застосування математичних моделей та методів їх  комп’ютерної реалізації для розв’язування прикладних задач.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна ґрунтується на знаннях, вміння та навичках, отриманих студентами впродовж вивчення таких дисциплін, як математичний аналіз, математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних, дискретна математика, методи обчислень.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність обґрунтовувати власну точку зору на рахунок способу побудови математичних та комп’ютерних моделей динамічних об’єктів різної природи з використанням різних форм їх математичного опису;
 • здатність проводити еквівалентні та апроксимаційні перетворення моделей з метою ефективного використання відповідних алгоритмів їх числової реалізації,
 • здатність складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи на нарадах, конференціях тощо.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Моделювання як метод наукового пізнання.

Тема 2. Принципи системного підходу до моделювання складних динамічних систем.

Тема 3. Аналіз видів моделювання.

Тема 4. Властивості математичного та комп’ютерного моделювання.

Тема 5. Математичний опис лінійних динамічних об’єктів.

Тема 6. Перетворення Лапласа та його властивості.

Тема 7. Передатна функція лінійного динамічного об’єкта. Вагова функція.

Тема 8. Структурно-алгоритмічний метод комп’ютерного моделювання складних динамічних систем.

Тема 9. Типові ланки лінійних динамічних об’єктів.

Тема 10. З’єднання ланок і перетворення структурних схем складних динамічних систем.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор.

Перелік основної літератури:

 1. Верлань А. Ф., Федорчук В. А. Моделі динаміки електромеханічних систем. — К. : Наукова думка, 2013. — 224 с.
 2. Іванюк В. А. Математичні пакети прикладних програм. — Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. — 160 с.
 3. Федорчук В. А., Іванюк В. А., Верлань Д.А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання. — Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка., 2014. — 144 с.
 4. Верлань А. А., Федорчук В. А., Іванюк В. А. Комп'ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем. — Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. — 204 с.
ЧИСЛОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (VІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи дослідження складних процесів методами лінеаризації.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як методи оптимізації та апроксимації, комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологій апроксимацій при формуванні моделей;
 • розуміння понять складних систем;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати критерії оптимальності досліджуваних процесів.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота в консалтингових установах, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.
Зміст дисципліни

Тема 1. Моделювання задач пошуку активних режимів, екологічних задач, задач динаміки тощо, які досліджують складні процеси.
Тема 2. Методи лінеаризації.
Тема 3. Лінійна оптимізація.
Тема 4. Методи внутрішньої точки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бейко І. В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації / І.В. Бейко, П.М. Зінько, А.Г. Наконечний. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 799 с.
 2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 3. Гаранжа В.А. Параллельная реализация метода ньютона для решения больших задач линейного программирования. / В.А. Гаранжа, А.И. Голиков, Ю.Г. Евтушенко, М.Х. Нгуен // Ж. вычисл. матем. и матем.физ. — 2009. —Т. 49, № 8.— С. 1369—1384
 4. ГутерР.С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 5. Щирба О. В. Побудова математичних моделей для обчислення фазових траєкторій літальних апаратів в умовах захисних маневрів / О.В.Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2016. – Вип. 13. – С. 201 – 212.
ВЕБ-ДИЗАЙН (VІІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни "Веб-дизайн" є вивчення студентами основних понять, пов'язаних зі створенням веб-сторінок, отримання ними навичок розробки структури і дизайну веб-сайтів. Впродовж навчального курсу студенти навчаються основам шрифтового, графічного і веб-дизайну, знайомляться з особливостями та засобами веб-розробки, формують навички створення якісних сайтів.

Навчальна дисципліна "Веб-дизайн" вивчається студентами після знайомства з основами розробки веб-сайтів у шкільному курсі інформатики та після проходження вузівської дисципліни "Комп'ютерна графіка".

На основі вивчення дисципліни студент має набути:

 • здатність використовувати прикладне програмне забезпечення при розв'язуванні типових задач спеціальності;
 • здатність використовувати мови програмування різних рівнів та застосовувати їхні переваги для розв'язання конкретних задач, методи розробки забезпечення інформаційних систем із використанням сучасних технологій;
 • здатність використовувати методи цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації, основи комп'ютерної графіки і методи проектування динамічних графічних об'єктів для програмних систем.

Зміст дисципліни

Тема 1. Основи розробки веб-ресурсів.
Тема 2. Поняття та основні положення графічного дизайну.
Тема 3. Зорове сприйняття кольору, форми і простору.
Тема 4. Дизайн веб-сторінок.
Тема 5. Основи композиції.
Тема 6. Основи шрифтового дизайну.
Тема 7. Розробка контенту веб-сайту.
Тема 8. Сучасні технології веб-розробки.
Тема 9. Веб-редактори: різноманіття та функціональні можливості.
Тема 10. Онлайн-конструктори сайтів.
Тема 11. Типи сайтів. Стилі і теми сайтів.
Тема 12. Структурні стилі сайтів. Структурні елементи сайтів.
Тема 13. Основи HTML. Форматування тексту.
Тема 14. Впровадження мультимедіа у веб-сторінки.
Тема 15. Використання таблиць на веб-сторінках. Додаткові можливості HTML.
Тема 16. Динамічний HTML.
Тема 17. Каскадні таблиці стилів.
Тема 18. Мова програмування JavaScript.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи..

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників:

 • Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор, 2006. 492 с.
 2. Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы. С‑Пб.: Питер, 2012. 272 с.
 3. Пасічник В. Веб-технології: підручник / Володимир Пасічник, Оксана Пасічник, Дмитро Угрин. Львів: Магнолія 2006, 2013. 336 с.
 4. Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну: навч. посіб. Київ: Вид. група ВНV, 2009. 336 с.
 5. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль: новейшие технологии и креативные идеи. С‑Пб.: Астрель, 2013. 242 с.
 6. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. М.: АСТ, 2007. 239 с.
 7. Уэйншенк C. 100 главных принципов дизайна. С‑Пб.: Питер, 2012. 272 с.
 8. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2017. 415 с.
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ (VІІІ семестр (залік))

Мета курсу — освоєння теоретичних знань і практичних навичок використання сучасних технологій програмування при розв’язування прикладних задач.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як програмування, об’єктно-орієнтоване програмування.

Програмні компетентності навчання:

Здатність використовувати мови програмування різних рівнів та застосовувати їхні переваги для розв’язання конкретних задач, методи розробки програмного забезпечення інформаційних систем із використанням сучасних технологій.

Здатність використовувати основні методи та підходи щодо організації, планування, керування та контролю роботами з проектування, розробки, впровадження та експлуатації програмного забезпечення.

Здатність використовувати основні парадигми проектування та мови моделювання програмного забезпечення комп’ютеризованих систем, методів планування життєвого циклу програмного забезпечення та розроблення моделі керування ресурсами.

Здатність розробляти мобільні та WEB-орієнтовані програмні додатки з можливостями інтеграції основних Інтернет-сервісів, проектувати інформаційні WEB-ресурсів з функціональними можливостями оперування зовнішніми даними із використанням методів захисту інформації.

Здатність застосовувати базові та спеціалізовані технології розробки програмного забезпечення інформаційних систем.

Зміст навчальної дисципліни:

Сучасні технології програмування. Вступ у технології програмування. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Планування та управління процесом розроблення та супроводу програмного забезпечення. Стандарти та управління розроблення та супроводу програмного забезпечення. Сучасні методології розроблення програмних систем

Технології командної розробки програмного забезпечення інформаційних систем. Процеси командної розробки програмного забезпечення. Архітектура і функціональні можливості Visual Studio Team Foundation Server. Методологія гнучкої розробки програмного забезпечення.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Грищук Віолетта Анатоліївна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Алексенко О. В. Технології програмування та створення програмних продуктів: конспект лекцій / О. В. Алексенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 133 с.
 2. Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на языке C# / М. Мартин, Р. Мартин. – СПб. : Символ-Плюс, 2011. – 768 с.
 3. Мейер Дж. Д. Командная разработка с использованием Visual Studio Team Foundation Server / Дж. Д.Мейер, Дж. Тейлор, А. Макман, П. Бансод, К. Джонс. – Изд. Корпорация Microsoft, 2007. – 586 с.
 4. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное пособие / Орлов С.А. – СПб.: Питер, 2003. – 464 c.
 5. Фаулер М. Рефакторинг: улучшение существующего кода / М. Фаулер. – СПб: Символ-Плюс, 2004. – 432 с.

Освітній ступінь «магістр»

2 курс

M1-M19

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (ІІІ семестр (екзамен))

Мета курсу — вивчення принципів організації та методів підтримки прийняття рішень із застосуванням комп’ютерних інформаційних систем.

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних, програмування, методи обчислень, методи оптимізації.

Програмні компетентності навчання:

Здатність застосовувати основні теоретичні та практичні математичні методи до створення і аналізу математичних моделей реальних об’єктів, процесів і явищ.

Здатність застосовувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях.

Зміст навчальної дисципліни:

Етапи прийняття рішень. Задачі вибору. Багатокритеріальні задачі оптимізації. Прийняття рішень за наявності нечітких вхідних даних. Основи колективного прийняття рішень. Математичні методи обробки експертної інформації при прийнятті рішень. Прийняття рішень методом голосування. Моделі експертних процедур прийняття рішень. Методи обробки експертної інформації. Прийняття рішень в умовах конфлікту. Теорія ігор.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: екзамен.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 336 с.
 2. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с.
 3. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. -М.: Логос. -2000. -296 с.
 4. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. –К.: Наукова думка. -2002. -381 с.
 5. Ус С.А. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ (ІІІ семестр (екзамен))

Мета курсу —  ознайомити студентів з основними підходами до вирішення інтелектуальних задач; сформувати освоєння основних принципів побудови та функціонування інтелектуальних систем; виробити навички та вміння по вибору методів та алгоритмів для вирішення типових інтелектуальних задач.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні: розуміння базових концепції та загальної характеристики інтелектуальних систем, основні класичні підходи до вирішення типових інтелектуальних задач, основи моделювання та представлення знань (фреймові, семантичні логічні моделі), основи формалізації експертних знань та основні принципи створення та функціонування експертних систем, основні методи розпізнавання образів;
 • загальні: навички використання принципів та методів застосування існуючих інтелектуальних інформаційних систем; основних напрямків розвитку інтелектуальних систем; моделей представлення знань; моделей представлення знань для створення експертних систем;
 • спеціальні (фахові і наукові): формалізувати знання за допомогою різних способів представлення знань, розробляти модульну інтелектуальну систему на модельному та концептуальному рівні, проектувати інтелектуальні системи, експертні системи, бази знань використовувати інтелектуальні системи для вирішення прикладних завдань у різних предметних сферах.

Зміст навчальної дисципліни:

ПРЕДМЕТ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ. МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ

Інтелектуальні системи: основні поняття, історія розвитку та прикладні аспекти; представлення та обробка знань в ІС; логічні моделі представлення знань; основи мови Пролог; продукційні системи; задання знань семантичними мережами; фреймові моделі представлення знань.

СТРУКТУРИ ТА СТРАТЕГІЇ ПОШУКУ В ПРОСТОРІ СТАНІВ. ОСНОВНІ МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Планування в просторі станів; евристичний пошук; ігрові задачі; принципи розпізнавання образів в просторі ознак; синтаксичні методи розпізнавання; експертні системи: поняття, області застосування, перспективи.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:  дисципліна викладається у межах 4 кредити EТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: екзамен.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Понеділок В.В., старший викладач кафедри інформатики, кандидат технічних наук.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ З МАТЕМАТИКИ (III семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні програмні засоби з математики» є підготовка студентів до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, традиційних алгоритмічних мов, інструментальних засобів загального призначення, засобів мультимедіа та гіпертекстових систем в процесі розв’язування фахових завдань, а саме розробки програмного забезпечення навчального процесу.

Використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутнього фахівця сприяє більш глибокому розумінню ним природних явищ, отриманню стійких знань, професійних умінь та навичок і забезпечує створення принципово нових навчальних установок. Крім того використання комп’ютерів в навчальному процесі сприяє швидкому і якісному оформленню навчальних матеріалів, наукової документації та даних експериментальних досліджень. Використання педагогічних програмних засобів навчального призначення, маючи різні функціональні можливості, дозволяє розвантажити вчителя від рутинної роботи щодо створення індивідуальних контрольних завдань та перевірки правильності їх виконання, створення необхідних педагогічних умов для індивідуального саморозвитку майбутнього вчителя.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ (ППЗ)

 • Поняття ППЗ
 • Класифікація ППЗ
 • Технічний опис ППЗ

Тема 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ППЗ З  МАТЕМАТИКИ

Тема 3. ПРОЕКТУВАННЯ ППЗ

3.1. Вимоги до проектування ППЗ

3.2. Створення педагогічних програмних засобів з використанням Microsoft Office PowerPoint

3.3. Розробка дидактичних матеріалів засобами
MS Publisher

Тема 4. ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ППЗ

4.1. Застосування інтерактивної дошки Smart Board у навчальному процесі

4.2. Програми для роботи з ППЗ: Smart NoteBook, Master Tool, Easy School Book

Тема 5. ТЕХНОЛОГІЯ  ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

Кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, годин аудиторної роботи – 40, самостійної роботи – 80 год.

Форма семестрового контролю – залік.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Пилипюк Тетяна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук.

Перелік основної літератури:

 1. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 389 с.
 2. Морзе Н.В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики. Монографія. – К.: Курс, 2003. – 372 с.
 3. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О.Данилова, В.Монако, Д.Монако. – К.: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 120 с.
 4. Наливайко Н.Я. Інформатика. Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.
 5. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: начальний посібник. – К.: Київ, ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 с.
 6. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.
 1. Пилипюк Т.М. Педагогічні програмні засоби навчального призначення для початкової школи : навчальний посібник / Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2018. – 186 с.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ З ІНФОРМАТИКИ (III семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні програмні засоби з інформатики» є підготовка студентів до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, традиційних алгоритмічних мов, інструментальних засобів загального призначення, засобів мультимедіа та гіпертекстових систем в процесі розв’язування фахових завдань, а саме розробки програмного забезпечення навчального процесу.

Використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутнього фахівця сприяє більш глибокому розумінню ним природних явищ, отриманню стійких знань, професійних умінь та навичок і забезпечує створення принципово нових навчальних установок. Крім того використання комп’ютерів в навчальному процесі сприяє швидкому і якісному оформленню навчальних матеріалів, наукової документації та даних експериментальних досліджень. Використання педагогічних програмних засобів навчального призначення, маючи різні функціональні можливості, дозволяє розвантажити вчителя від рутинної роботи щодо створення індивідуальних контрольних завдань та перевірки правильності їх виконання, створення необхідних педагогічних умов для індивідуального саморозвитку майбутнього вчителя.

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ (ППЗ)

 • Поняття ППЗ
 • Класифікація ППЗ
 • Технічний опис ППЗ

Тема 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ППЗ З  ІНФОРМАТИКИ

Тема 3. ПРОЕКТУВАННЯ ППЗ

3.1. Вимоги до проектування ППЗ

3.2. Створення педагогічних програмних засобів з використанням Microsoft Office PowerPoint

3.3. Розробка дидактичних матеріалів засобами
MS Publisher

Тема 4. ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ППЗ

4.1. Застосування інтерактивної дошки Smart Board у навчальному процесі

4.2. Програми для роботи з ППЗ: Smart NoteBook, Master Tool, Easy School Book

Тема 5. ТЕХНОЛОГІЯ  ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

Кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, годин аудиторної роботи – 40, самостійної роботи – 80 год.

Форма семестрового контролю – залік.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Пилипюк Тетяна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук.

Перелік основної літератури:

 1. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 389 с.
 2. Морзе Н.В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики. Монографія. – К.: Курс, 2003. – 372 с.
 3. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О.Данилова, В.Монако, Д.Монако. – К.: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 120 с.
 4. Наливайко Н.Я. Інформатика. Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.
 5. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: начальний посібник. – К.: Київ, ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 с.
 6. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.
 1. Пилипюк Т.М. Педагогічні програмні засоби навчального призначення для початкової школи : навчальний посібник / Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2018. – 186 с.

KN1-M19

АНАЛІЗ ДАНИХ НА КОМП'ЮТЕРІ (III семестр (екзамен))

Метою навчальної дисципліни "Аналіз даних на комп’ютері" є надання студентам фундаментальних знань з статистики, формування умінь та навичок використання засобів математичної статистики, що дозволяють аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі, що виникають у роботі педагога.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна ґрунтується на знаннях, вміння та навичках, отриманих студентами впродовж вивчення інформатики у закладах середньої освіти.

Програмні компетентності навчання:

 • адаптація до життя в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства, розвиток основних понять математичної статистики;
 • здатність аналізувати методи та способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки та вимоги до оцінок невідомих числових характеристик генеральної сукупності;
 • здатність аналізувати типи гіпотез, що перевіряються в ході статистичної обробки даних; методи статистичної перевірки гіпотез.
 • здатність аналізувати можливості використання для задоволення наукових і навчальних запитів, а також у подальшій професійній діяльності різноманіття корисних комп'ютерних програмних засобів а також різних бібліотечних та електронних інформаційних ресурсів, оцифрованих матеріалів, засобів віртуальних комунікацій та інших переваг сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.   Мета математичної статистики. Полігон частот і відносних частот. Статистичні сукупності.

Тема 2. Числові характеристики. Генеральна і вибіркова сукупності. Формування вибірки.

Тема 3. Кількісні ознаки елементів генеральної сукупності. Гістограма частот та відносних частот.

Тема 4. Дискретні варіаційні ряди. Інтервальні варіаційні ряди.

Тема 5. Поняття статистичних гіпотез.

Тема 6. Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу.

Тема 7. Поняття взаємозв’язку явищ та процесів. Поняття кореляційного зв'язку. Коефіцієнт кореляції Пірсона.

Тема 8. Лінійна регресія.

Тема 9. Вимірювання ступеня щильності кореляційного зв’язку.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Моцик Ростислав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Авраменко В. І., Карімов І. К. Теоріяймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 254 с.
 2. Боровиков В.П., Ивченко И.Г. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. Основы теории и интенсивная прак-тика на компьютере: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 368 с.
 3. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 269 с.
 4. Грищенко В. О. Теоріяймовірностей і математична статистика. Практикум: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2002. – 164 с.
 5. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. Пособие для студентоввузов. - 6-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 2012. – 405 с.
 6. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навч. посібник / Р.К. Чорней, О.Ю. Дюженкова, О.Б. Жильцов та ін.. За редакцією Р. К. Чорнея. - К.: МАУП, 2003 . – 328 с.
 7. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика, у двох частинах – К., Вища шк., ч. І – 2000. – 304 c., ч. ІІ – 2001. – 336 с.
 8. Єршова Н. М. Кореляційно-регресійний аналіз даних спостережень. Методичні вказівки та завдання для аспірантів, магістрів та студентів усіх форм навчання академії – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – 56 с.
 9. Сивец С.А. Статистичні методи в оцінці нерухомості й бізнесу. Учбово-практична допомога зі статистики для оцінювачів.- Запоріжжя, 2001. – 320с.
 10. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Багатовимірні статистичні методи.- М.: Фінансисти й статистика, 2001. – 368с.
 11. Фетісов В. С. Математичні та статистичні пакети. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 324 с.
 12. Фетісов В.С. Прикладні пакети статистичної обробки: лабораторний практикум – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – 27 с.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (III семестр (екзамен))

Мета курсу — студентам пропонується матеріали по ознайомленню із основами технологій та засобів захисту інформаційних ресурсів, формування у них розуміння надважливості питання захисту інформації, ознайомлення видами зовнішніх втручань в інформаційні системи та методи запобіганню ним.

Програмні компетентності навчання:

 • інтегральні:
  • ознайомлення із поняттям захисту інформації та інформаційної безпеки;
  • ознайомлення із відомостями про сучасні принципи забезпечення заданого рівня інформаційної безпеки;
  • ознайомлення з відомостями про основи комп'ютерної криптографії та стеганографії.
 • загальні:
  • отримання відомостей про основні методи і засоби захисту інформації;
  • отримання уявлення основи проектування систем захисту;
  • отримання відомостей про основи нормативно-правових знань з захисту інформації.
 • спеціальні (фахові і наукові):
  • уміння використовувати методи і засоби захисту;
  • уміння використовувати нормативно-правові знання із галузі захисту інформації;
  • уміння теоретично адекватно оцінювати необхідність застосування методів превентивних заходів захисту інформації;
  • практично вибирати максимально продуктивні методи забезпечення рівня інформаційної безпеки.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Інформаційні системи та технології як об'єкти інформаційної безпеки.

Тема 2. Загрози безпеці інформації та інформаційних ресурсів.

Тема 3. Основні напрями забезпечення безпеки інформації та інформаційних ресурсів.

Тема 4. Архітектура захисту інформації в мережах телекомунікацій.

Тема 5. Основні поняття інформаційної та психологічної війн.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних  — 40 годин.

Форма семестрового контролю: екзамен.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (III семестр (залік))

Мета курсу — освоєння основних принципів побудови математичних моделей об'єктів і технологічних процесів та методів оптимізації їх параметрів на основі обчислювальних експериментів.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна ґрунтується на знаннях, вміння та навичках, отриманих студентами впродовж вивчення інформатики у закладах середньої освіти.

Дисципліна базується на знаннях, які отримані студентами при навчанні на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та при вивченні навчальних дисциплін: «Математичні пакети прикладних програм», «Сучасні проблеми комп’ютерного моделювання».

Програмні компетентності навчання:

 • здатність використовувати математичні методи побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації, розробляти математично обґрунтовані алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем.
 • здатність застосовувати методи системного аналізу та теоретичної кібернетики при побудові інформаційних моделей об'єктів та процесів інформатизації, моделей оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень.
 • здатність використовувати методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації, алгоритмів функціонування інформаційних систем та методик оцінювання складових ефективності даних алгоритмів.

Зміст навчальної дисципліни:

Методологія математичного моделювання. Експериментальний аналіз випадкової величини. Перевірка статистичних гіпотез. Метод рангової корекції. Однофакторний дисперсійний аналіз. Двофакторний дисперсійний аналіз. Трифакторний дисперсійний аналіз. Методи насичених планів. Методи зверхнасичених планів. Метод випадкового балансу.

Активний та пасивний експеримент експеримент. Повний факторний експеримент. Планування експерименту. Проведення експерименту. Обробка і аналіз результатів експерименту. Дробовий факторний експеримент. Центральні композиційні плани. Метод регресійного аналізу. Обробка даних пасивного експерименту. Методи оптимізації. Метод Гауса-Зейделя. Метод випадкового пошуку. Градієнтні методи. Метод Бокса-Уілсона.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Іванюк Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Алексеев Е.Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснакова, Е.А. Рудченко. – М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 269 с.
 2. Верлань А. Ф., Федорчук В. А. Моделі динаміки електромеханічних систем.— К.: Наук. думка, 2013. — 222 с.
 3. Верлань А.Ф. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем : монографія / А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук, В.А. Іванюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 204 с.
 4. ВерланьА.Ф. Моделювання систем керування в середовищі MATLAB / А.Ф. Верлань, І.О. Горошко, Д.Е. Контрерас, В.А. Федорчук. — К.: ЦКІС АПНУ, 2002. — 68 с.
 5. Воронина О.А. Планирование и проведение эксперимента при производстве электронно-вычислительных средств : методические указания / О.А. Воронина. – Орел : ГУНПК, 2012. – 164 с.
 6. Іванюк В.А. Математичні пакети прикладних програм : навчальний посібник / В.А. Іванюк – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 144 с.
 7. ФедорчукВ. А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання : навчальний посібник / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк, Д. А. Верлань. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 144 с.
 8. ФедорчукВ. А. Комп’ютерне моделювання динамічних систем : навчальний посібник / В. А. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 108 с.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ (III семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни "Хмарні технології в освіті та науці" є отримання магістрантами навичок знаходження в мережі Інтернет та вико­рис­тан­ня можливостей корисних хмарних сервісів, які доцільно використо­вувати для вирішення наукових і освітніх завдань.

Навчальний курс вивчається після дисципліни "Методика наукових досліджень" і паралельно з курсом "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".

Програмні компетентності навчання:

 • здатність застосовувати професійно-профільні знання у педагогічний, науково-дослідницькій, професійній роботі;
 • здатність використовувати базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
 • навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси, необхідні для засвоєння загально-професійних дисциплін освітніх вимірювань.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.   Хмарні технології та можливості їх використання.

Тема 2.   Популярні веб-застосунки навчального призначення.

Тема 3.   Використання онлайн-сервісів у навчальному процесі.

Тема 4.   Дослідження функціональних можливостей онлайн-редакторів для роботи з графічними зображеннями.

Тема 5.   Функціональні можливості он-лайн відеоредакторів та сервісів для створення слайд-шоу.

Тема 6.   Онлайн-конструктори для створення шаблонних презентацій.

Тема 7.   Знайомство з технологією скрайбінг-презентації.

Тема 8.   Дослідження можливостей онлайн-застосунків для створення тематичних онлайн-дошок.

Тема 9.   Можливості веб-застосунків для створення блоґів і сайтів.

Тема 10. Технологія скрінкастингу.

Тема 11. Хмарні проекти для потреб науки.

Тема 12. Електронні бібліотеки. Наукометричні платформи.

Тема 13. Дослідження можливостей сучасних наукометричних баз даних і платформ.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. 72 c.
 2. Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-комп'ютерних технологій в сучасній вищій школі: навч. посіб. з дисципліни «Комп'ютерні технології в науці й освіті» / О. С. Воронкін; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. 156 с.
 3. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бико­ва. Київ: Педагогічна думка, 2010. 160 с.
 4. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. Вінниця: Планер, 2011. 220 с.
 5. Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльності: Методичні рекомендації / Ю. Г. Носенко, М. В. Попель, М. П. Шишкіна / За ред. М. П. Шишкіної. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2016. 73 с.
 6. GOOGLE Академія для науковців: практ. посіб. / упорядник М. А. Назаровець. Київ: ВПЦ"Київський університет", 2016. 31 с.