Анотації навчальних дисципліни за вибором студента

Освітній ступінь «бакалавр»

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Метою навчальної дисципліни "Інформаційна культура діяльності сучасного фахівця" є ознайомлення студентів з реаліями та умовами життя в сучасному інформаційному суспільстві, з основними напрямами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери життєдіяльності людини та особливостями формування інформаційної культури сучасного фахівця.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна ґрунтується на знаннях, вміння та навичках, отриманих студентами впродовж вивчення інформатики у закладах загальної середньої освіти.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосову­вати знання у практич­них ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність бути критич­ним і самокритичним;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність діяти на ос­но­ві етичних міркувань;
 • здатність реалізову­вати свої права і обов'яз­ки як члена суспільства, усвідом­лювати цінності грома­дян­сь­кого (вільно­го демокра­тичного) сус­піль­ст­ва та необхід­ність його сталого роз­витку, верховенства пра­ва, прав і свобод люди­ни і грома­дянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, ї місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.   Сучасні моделі та стратегії розвитку інформаційного суспільства.

Тема 2.   Еволюція людини в умовах інформаційного суспільства.

Тема 3.   Інформаційна культура інформаційного суспільства.

Тема 4.   Інформаційна культура в Україні: правовий вимір.

Тема 5.   Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства.

Тема 6.   Сучасні інформаційні загрози та засоби їх запобігання.

Тема 7.   Напрями впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільно-політичного, економічного та освітянського життя.

Тема 8.   Особливості формування інформацій­ної культури та інформаційно-комунікаційної компетентності сучасного фахівця.

Тема 9.   Роль бібліотек у задоволенні наукових і навчальних запитів користувачів.

Тема 10. Різноманіття корисних для сучасного фахівця комп'ютерних програмних засобів, мобільних і веб-застосунків.

Тема 11. Інтернет як засіб забезпечення інформаційних відносин.

Тема 12. Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі.

Тема 13. Сучасна людина у просторі віртуальної реальності.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять (12 годин лекційних занять, 28 годин лабораторних занять) і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Кух Оксана Михайлівна, асистент кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бєляков К. І, Онопрієнко С. Г., Шопіна І. М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онупрієнко, І. М. Шопіна: за заг. ред. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.
 2. Брижко В., Цимбалюк В., Швець М., Коваль М., Базанов Ю. Е-майбутнє та інформаційне право; За ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М. Швеця // 2-е вид., доп. Київ: НДЦПІ АПрН України. 2006. 302 с.
 3. Інформаційна культура студента: Навчальний посібник з курсу «Інформаційна культура студента» / укладач — С. В. Паршуков. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. 121 с.
 4. Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія / [Ажажа М. А. та ін.; за ред. д‑ра філос. наук, проф. В. Г. Воронкової]; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 283 с.
 5. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигм и, перспективи розвитку: [Монографія] / М. Кириченко; Мін-во освіти і науки України, Університет менеджменту освіти НАПН України. Харків: Вид-во ПП «Технологічний Центр», 2017. 320 с.
 6. Куліш А. М. Інформаційне право України: навчальний посібник / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. Суми: Сумський державний університет, 2016. 108 с.
КОМАНДНА РОБОТА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИЧКИ

Метою вивчення навчальної дисципліни "Командна робота та презентаційні навички" є відпрацювання студентами навичок командної роботи при створенні та опрацюванні за допомогою програмних застосунків різноманітного призначення мультимедійних проєктів. Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів навички ефективної презентації, аргументації та культури співпраці; закласти вміння побудови дієвих команд та організації їх успішної діяльності при виконанні професійних завдань.

Навчальна дисципліна "Командна робота та презентаційні навички" вивчається студентами після опанування ними навичок роботи з комп'ютерними мультимедійними засобами та системами, отриманими у школі.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань;
 • здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.     Особливості командної діяльності.

Тема 2.     Риторика, мистецтво аргументації і презентації.

Тема 3.     Основи графічного дизайну. Зорове сприйняття кольору, форми і простору.

Тема 4.     Мистецтво дизайну. Основи композиції.

Тема 5.     Дизайн публікацій. Дизайн в рекламі.

Тема 6.     Дизайн для Web. Мультимедійний дизайн.

Тема 7.     Колективна розробка тематич­ної онлайн-дошки.

Тема 8.     Можливості сучасних систем онлайн-презентацій.

Тема 9.     Створення проєкту тематичного слайд-шоу.

Тема 10.    Розробка тематичної інтерактивної презентації.

Тема 11.    Створення скрайбінг-презентації.

Тема 12.    Розробка персонального інфографічного проєкту.

Тема 13.    Створення сайту-візитки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять (12 годин лекційних занять, 28 годин лабораторних занять) і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: Навчальний посібник / За наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 160 с.
 2. Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.
 3. Молчанова А. О., Воляник І. В., Кондратьєва В. П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за наук. ред. А. О. Молчанової. Івано-Франківськ, «Лілея‑НВ», 2015. 176 с.
 4. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс: навч.посіб. / Л. В. Прокопчук. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 206 с.
КОМП'ЮТЕРНА ГЕОМЕТРІЯ

Метою навчальної дисципліни "Комп'ютерна геометрія" є вивчення здобувачами вищої освіти основних понять обчислювальної геометрії, опанування навичок побудови обчислювальних моделей розв'язання геометричних задач і програмування комп'ютерної графіки.

Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна вивчається після опанування здобувачами вищої освіти навичок програмування та після вивчення курсу геометрії.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність застосову­вати знання у практич­них ситуаціях;
 • здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв'язності та нерозв'язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.   Галузі обчислювальної геометрії. Складність алгоритмів.

Тема 2.   Геометричний пошук.

Тема 3.   Діаграма Вороного.

Тема 4.   Опукла оболонка.

Тема 5.   Освітлення та зафарбовування в комп'ютерній графіці.

Тема 6.   Особливості використання бібліотеки GLUT для створення графічних проектів.

Тема 7.   Простий рух і освітлення графічних об'єктів.

Тема 8.   Текстурування та складний рух графічних об'єктів.

Тема 9.   Побудова фрактальних зображень.

Тема 10. Обчислювальні моделі розв'язання деяких геометричних задач.

Тема 11. Задачі на геометричний пошук і близькість.

Тема 12. Задачі на геометричний пошук і близькість.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять (12 годин лекційних занять, 28 годин лабораторних занять) і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Анісімов А. В., Терещенко В. М., Кравченко І. В. Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка. Основні алгоритми обчислювальної геометрії. Навчально-методичний посібник з курсу "Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка". URL: http://cg.unicyb.kiev.ua.
 2. Лященко А. А., Демченко В. В., Бородавка Є. В., Смирнов В. В. Геометричне моделювання і комп'ютерна графіка: використання бібліотеки OpenGL: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008. 76 с.
 3. Хатунцев А. Ю., Мартинова Н. С. Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка: Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 137 с.
 4. De Berg M., Cheong O., van Kreveld M., Overmars M. Computational Geometry: Algorithms and Applications. Third Edition. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. 388 c.
 5. Handbook of Discrete and Computational Geometry. Third Edition. Edited by Goodman J. E., O'Rourke J., Tóth C. D. Boca Raton: CRC Press LLC, 2017. 1928 p.
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ
 1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

 1. Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

– розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;

– розуміння понять: апроксимація моделей, оцінка точності;

– вміння аналізувати оптимальність алгоритмів обробки великих масивів даних;

– вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Проблема комп’ютерної неспроможності досліджувати макрооб’ємні моделі.

Тема 2. Схема Холецького та її доцільність використання.

Тема 3. Матрично-векторні операції з розрідженими даними.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

5. Форма підсумкового контролю: екзамен.

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни: Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

7. Перелік основної літератури:

 1. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 2. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 3. Третиник В. В. Методи обчислень: Частина 1. Чисельні методи алгебри / В. В. Третиник, Н. Д. Любашенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 138 с
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ З ІНФОРМАТИКИ

Мета курсу - створення міцного фундаменту математичної освіти фахівця; вивчення основних методів розв’язування олімпіадних задач; розвиток навичок творчого дослідження та математичного моделювання різних задач.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:
Інтегральні: формування у студентів навичок розв’язування нестандартних практичних задач; вміння оцінювати рівень складності завдань;
Загальні: використання методів та підходів до розв’язування конкретних практичних задач;
Спеціальні: здатність обґрунтовувати кожний етап розв’язування задачі; обирати оптимальний шлях розв’язування олімпіадних задач; аналіз способів застосування базових алгоритмічних підходів щодо задач підвищеної складності.

Зміст дисципліни
Структури даних

 1. Поняття динамічних та статичних структур даних.
 2. Статичні структури даних. Масиви. Рядкові величини.
 3. Динамічні структури даних.

Алгоритми пошуку

 1. Алгоритми пошуку.
 2. Оптимальний пошук. Аналіз оптимальності

Алгоритми сортування

 1. Сортування масивів даних.
 2. Методи сортування. Аналіз оптимальності.
 3. Методи сортування надвеликих структур даних

Алгоритми роботи з матрицями

 1. Алгоритми обходу матриць
 2. Алгоритми пошуку оптимального шляху.
 3. Використання масивів для довгої арифметики

Алгоритми роботи з рядковими величинами

 1. Графи та їх застосування.
 2. Використання графів у комбінаторних задачах
 3. Використання графів для пошуку оптимального розв’язку

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 20 годин лекційних, 20 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.)

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі: Понеділок В.В., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інформатики.

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ШЛЯХОМ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ
 1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера фізичних об’єктів та процесів, що описуються складними нелінійними математичними моделями.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

 1. Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

– Здатність використовувати методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації, алгоритмів функціонування інформаційних систем та методик оцінювання складових ефективності даних алгоритмів.

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

– Здатність до матема­тичного формулювання та досліджування непе­рервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретич­них і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтер­претування.

– Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формаль­них мов і моделей алго­ритмічних обчислень, проектування, розробле­ння й аналізу алгорит­мів, оцінювання їх ефек­тив­ності та складності, розв’язності та нероз­в’яз­ності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предмет­них областей і створення програмних та інформа­ційних систем.

– Здатність використо­вувати сучасні методи математичного моделю­вання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моде­лі й алгоритми чисель­ного розв’язування задач математичного моделю­вання, враховувати по­хибки наближеного чисельного розв’язу­ва­ння професійних задач..

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Основні типи математичних моделей. Механізми апроксимації складних моделей.

Тема 2. Сучасні алгоритми проведення комп’ютерних досліджень.

Тема 3. Метод лінеаризації.

Тема 4. Метод внутрішньої точки.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

5. Форма підсумкового контролю: залік.

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни: Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

7. Перелік основної літератури:

 1. Задачин В. М. З-15. Чисельні методи : навчальний посібник / В. М. Задачин, І. Г. Ко- нюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с. .
 2. Курпа Л.В. Рівнянняматематичної фізики : навч. посіб. /, Г.Б. Лінник. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. – 312 c. .
 3. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 4. Моделі лінійних об’єктів та типові динамічні ланки / Укл.: к.т.н., ст. викладач Копитова К.А., доц. Трикіло А.І., ст. викладач Устименко В.О. – Кам’янське, ДДТУ, 2017. − 46 с.
 5. Полярус О.В. Наближене розв’язання оберненої задачі вимірювань та його метрологічне забезпечення / О.В. Полярус, Є.О. Полякова. – Х.: «Лідер», 2014. – 120 с.
 6. Третиник В. В. Методи обчислень: Частина 1. Чисельні методи алгебри / В. В. Третиник, Н. Д. Любашенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 138 с.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метою навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є теоретична та практична підготовка слухачів у напрямку вивчення інформаційних технологій, призначених для пошуку, збереження, створення, аналізу, представлення даних різної форми та природи та розв’язання задач, які виникають на різних етапах провадження наукової діяльності.

Згідно вимог освітньої програми підготовки, здобувачі повинні знати: основні поняття та категорії, пов’язані з інформаційними технологіями, історію та сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій, основні прийоми роботи з хмарними технологіями, онлайн програмним забезпеченням, наукометричними базами, науковими пошуковими системами, науковими соціальними мережами, призначеними для комунікації в міжнародній науковій спільноті. Важливим є також оволодіння прийомам застосування інформаційних технологій в ході проведення наукових досліджень, оформлення та презентації їх результатів.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню для здобувачів ступеня вищої освіти таких компетентностей:

 1. Загальні компетентності:
 • Здатність ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій

групі) наукові дослідження на відповідному високому науковому рівні.

 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати креативність у генеруванні нових ідей та досягненні наукових цілей.
 • Здатність працювати в команді, виконувати дослідження в групі під керівництвом лідера.
 • Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях.
 1. Фахові компетентності:
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Поняття інформаційних технологій.

Поняття інформації, співвідношення понять «інформація» і «дані». Поняття інформаційної технології. Історія розвитку комп’ютерної техніки та ІТ. Класифікація та призначення ІТ.

Тема 2. Хмарні інформаційні технології.

Поняття хмарних ІТ. Класифікація. Призначення. Види. Прийоми роботи з хмарними ІТ, призначеними для збереження та обміну даними. Прийоми роботи з Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Zoom, Class Time, Google Forms тощо. Дистанційна освіта, як напрям розвитку Web 2.0. Переваги дистанційного навчання. Вільне освітнє середовище Moodle. Телекомунікаційні сервіси Інтернет. Роль телеконференцій в дистанційній освіті. Електронна пошта. Пошта Gmail. Можливості Gmail. Використання вебінарів в професійній діяльності. Технічне програмне забезпечення для проведення вебінару (Adobe Acrobat Connect, DimDim, Webinar.ru).

Тема 3. Використання ППЗ в професійній діяльності.

Програмне забезпечення ПК. Класифікація та види. Прикладне програмне забезпечення. Технології підготовки комплексних текстових документів. Робота із багатосторінковим документом. Інтелектуальні засоби редактора. Технології роботи з електронними таблицями. Технології розробки мультимедійних презентацій. Засоби підготовки мультимедійних презентацій. Лінійна й нелінійна мультимедійна презентація. Етапи створення презентацій. Робота з об’єктами презентації. Анімація тексту і об’єктів. Додавання звукового об'єкта, відеофрагментів. Правила додавання гіперпосилань до об’єктів і слайдів. Конструювання переходів між слайдами. Нові технології електронних презентацій: створення структури гіпермедіа презентації, розробка Flash-презентацій, презентації в pdf форматі. Система управління базами даних. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Режими роботи в СУБД. Форми. Введення даних за допомогою форм різного типу. Запити. Звіти.

 Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

Кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, годин аудиторної роботи – 40, самостійної роботи – 80 год.

Форма семестрового контролю – іспит.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Моцик Ростислав Васильович, кандидат педагогічних наук.

Перелік основної літератури:

 1. Інформатика. Навч. посібник. / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 464 с.
 2. Пушкар О.І. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. К., 2016. – 696 с.
 3. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2004. 192 c.
 4. Карпенко С. Г., Іванов Є. С. Основи інформатики та інформаційних технологій. К.: МАУП, 2018. 284 c.
 5. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.
 6. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователей. - Изд. 7. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 456c.
 7. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник, книга 1. 2014. 288 с.
СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метою вивчення навчальної дисципліни "Сучасні мультимедійні технології" є відпрацювання здобувачами вищої освіти навичок роботи з мультимедійними об'єктами в програмних застосунках відповідного призначення.

Навчальна дисципліна "Сучасні мультимедійні технології" вивчається після опанування здобувачами вищої освіти навичок роботи з комп'ютерними мультимедійними засобами, отриманими під час шкільного курсу інформатики.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критич­ним і самокритичним;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.     Представлення графічних даних. Комп'ютерні колірні моделі.

Тема 2.     Базова техніка роботи з графічними зображеннями.

Тема 3.     Основи мультимедійних технологій.

Тема 4.     Основні поняття та принципи комп’ютерної анімації.

Тема 5.     Робота з растровим графічним редактором.

Тема 6.     Створення векторних зображень.

Тема 7.     Можливості веб-сервісів для опрацювання мультимедійних даних.

Тема 8.     Створення тематичного слайд-шоу.

Тема 9.     Можливості веб-сервісів для створення шаблонних анімацій.

Тема 10.    Розробка інтерактивної презентації.

Тема 11.    Можливості програми для створення векторної анімації.

Тема 12.    Розробка тематичного відеопроекту.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять (12 годин лекційних занять, 28 годин лабораторних занять) і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с.
 2. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 2. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с.
 3. Навчальний посібник з дисципліни "Програмне забезпечення мультимедіа" / Р. П. Шевчук // Навчальний посібник з дисципліни "Програмне забезпечення мультимедіа". Тернопіль, 2011. 174 с.
 4. Пушкар О. І. Мультимедійні видання: навчальний посібник / Пушкар О. І., Климнюк В. Є., Браткевич В. В. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. 144 с.
 5. Сучасні технології електронних мультимедійних видань: монографія / За ред. О. І. Пушкаря. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2012. 424 с.
СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
 1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

 1. Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

– розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;

– розуміння понять: адекватність моделей, апроксимація моделей, оцінка точності;

– вміння проводити комп’ютерні експерименти;

– вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Поняття складної системи.

Тема 2. Метод квадратного кореня.

Тема 3. Стрічкові матриці.

Тема 4. Обробка розріджених даних.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

5. Форма підсумкового контролю: екзамен.

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни: Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

7. Перелік основної літератури:

 1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 2. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 3. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 4. Третиник В. В. Методи обчислень: Частина 1. Чисельні методи алгебри / В. В. Третиник, Н. Д. Любашенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 138 с
СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
 1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера фізичних об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

 1. Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

– Здатність використовувати математичні методи побудови та аналізу моделей природничих, техногенних, економічних та соціальних об’єктів та процесів інформатизації, розробляти математично обґрунтовані алгоритми функціонування комп’ютерних систем

– Володіння математичними методами побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації, розробки математично обґрунтованих алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

– Здатність до матема­тичного формулювання та досліджування непе­рервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретич­них і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтер­претування.

– Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формаль­них мов і моделей алго­ритмічних обчислень, проектування, розробле­ння й аналізу алгорит­мів, оцінювання їх ефек­тив­ності та складності, розв’язності та нероз­в’яз­ності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предмет­них областей і створення програмних та інформа­ційних систем.

– Здатність використо­вувати сучасні методи математичного моделю­вання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моде­лі й алгоритми чисель­ного розв’язування задач математичного моделю­вання, враховувати по­хибки наближеного чисельного розв’язу­ва­ння професійних задач..

Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Механізми апроксимації моделей фізичних об’єктів.

Тема 2. Сучасні алгоритми дослідження складних систем.

Тема 3. Сучасні методології проведення комп’ютерних експериментів.

Тема 4. Основні підходи до аналізу і обробки розпорошених зв’язків.

5. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

6. Форма підсумкового контролю: залік.

7. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни: Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

8. Перелік основної літератури:

 1. Курпа Л.В. Рівняння математичної фізики : навч. посіб. /, Г.Б. Лінник. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2011. – 312 c.
 2. Чисельні методи в комп'ютерних науках: навчальний посібник. Том 2 за ред. В. В. Пасічника -. Львів: Видавництво «Новий Світ- 2000», 2018. – 536 с.
 3. Задачин В. М. З-15. Чисельні методи : навчальний посібник / В. М. Задачин, І. Г. Ко- нюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с. .
 4. Третиник В. В. Методи обчислень: Частина 1. Чисельні методи алгебри / В. В. Третиник, Н. Д. Любашенко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 138 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА МУЛЬТИМЕДІА

Метою вивчення навчальної дисципліни "Цифрова обробка зображень та мульти­медіа" є відпрацювання здобувачами вищої освіти навичок роботи з графічними та мультимедійними об'єктами у програмних застосунках відповідного призначення.

Навчальна дисципліна "Цифрова обробка зображень та мульти­медіа" вивчається після опанування здобувачами вищої освіти навичок роботи з комп'ютерними мультимедійними засобами та системами, отриманими під час шкільного курсу інформатики.

Програмні компетентності навчання:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1.     Основи мультимедійних технологій.

Тема 2.     Основні поняття теорії кольору. Комп’ютерні колірні моделі.

Тема 3.     Основні поняття та принципи комп’ютерної анімації.

Тема 4.     Формати мультимедіа. Стиснення мультимедійних даних.

Тема 5.     Ознайомлення з технологією скрін­кастингу.

Тема 6.     Розробка відеоінструкції по роботі з веб-застосунком з використанням скрінкастингу.

Тема 7.     Розробка тематичного відеопроекту.

Тема 8.     Можливості онлайн-сервісів для створення шаблонних анімацій.

Тема 9.     Дослідження можливостей онлайн-платформ для створення фотоісторій і рекламних публікацій.

Тема 10.    Розробка тематичної фотоісторії та дизайну рекламного проєкту.

Тема 11.    Ознайомлення з сервісами для верстання лонгріда.

Тема 12.    Розробка тематичного лонгріда

Тема 13.    Ознайомлення з можливостями програми для створення векторної анімації.

Тема 14.    Розробка анімаційного проекту.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять (12 годин лекційних занять, 28 годин лабораторних занять) і 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників: Смалько Олена Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Перелік основної літератури:

 1. Василюк А. С. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник / А. С. Василюк, Н. І. Мельникова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 308 с.
 2. Власій О. О. Комп'ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. 72 с.
 3. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с.
 4. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 2. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с.
 5. Навчальний посібник з дисципліни "Програмне забезпечення мультимедіа" / Р. П. Шевчук // Навчальний посібник з дисципліни "Програмне забезпечення мультимедіа". Тернопіль, 2011. 174 с.

Освітній ступінь «магістр»

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Метою навчальної дисципліни «Дистанційні технології в освіті» є оволодіння студентами системою теоретичних знань і формування практичних вмінь, необхідних для організації дистанційного навчання в освітній установі а також технології дистанційного навчання у навчальному закладі на основі дистанційних середовища Moodle.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі

результати навчання:

 1. Знання
 • історико-правових аспектів розвитку дистанційного навчання;
 • нормативно-правової бази системи дистанційного навчання;
 • дидактичних основ дистанційного навчання;
 • основних напрямків модернізації української освіти;
 • основних принципів та моделей дистанційного навчання;
 • понять і структур електронно-навчального методичного комплексу(ЕНМК), принципів розробки;
 • авторських прав в дистанційному навчанні;
 • системи контролю і тестування в дистанційному навчанні;
 • інформаційної безпеки в освіті;
 • методу проектів в дистанційному навчанні;
 • програмних засоби і оболонок для створення курсів дистанційного навчання.
 1. Уміння
 • організувати розробку якісного курс дистанційного навчання;
 • здійснювати керівництво і організацію розробки навчальнометодичного комплексу для дистанційного навчання;
 • здійснювати контроль знань в системі дистанційної освіти;
 • використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації навчально-виховного процесу;
 • використовувати ресурси комп’ютерних технологій для організації
 • навчально-виховного процесу (діалог «людина-комп’ютер-людина»).
 1. Комунікація
 • здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов;
 • взаємодія, співробітництво з широким колом осіб (колеги, керівники, клієнти) для провадження професійної або навчальної діяльності;
 • донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
 1. Автономність та відповідальність
 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
 • відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;
 • здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності;
 • ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації;
 • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших.

Зміст навчальної дисципліни:

 Тема 1. Передумови виникнення та сутність дистанційного навчання

Етапи інформатизації освіти. Напрями впровадження ІКТ у навчальний процес. Найважливіші завдання інформатизації освіти. Світові тенденції розвитку відкритої освіти. Сучасність і актуальність впровадження і використання Е-learning у вітчизняних і закордонних закладах освіти. Дистанційне навчання (ДН) як елемент системи відкритої освіти. Історія розвитку дистанційної освіти, вітчизняний і закордонний досвід. Визначення та сутнісні ознаки дистанційної освіти і дистанційного навчання. Загальні положення ДН. Моделі ДН.

Тема 2. Нормативно-правові основи організації й управління дистанційним навчанням

Нормативно-правова база системи дистанційного навчання. Права та обов’язки суб’єктів дистанційного навчання. Вимоги до технічного, програмного, нормативно-методичного забезпечення дистанційного навчання. Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання. Поняття три-суб’єктної дидактики. Принципи дистанційного навчання: свідомості, активності, наочності навчання, принцип навчання на високому рівні складності, науковості, принцип колективізму та індивідуального підходу, принцип проблемності, єдності освітньої та виховної системи. Мотивація у дистанційному навчанні. Спілкування та зворотний зв’язок у дистанційному навчанні. Особливості контролю у дистанційному навчанні. Загальне управління дистанційним навчанням. Викладач (тьютор) та його роль у дистанційному навчанні. Компетентності тьютора дистанційного навчання. Забезпечення якості дистанційного навчання.

Тема 3. Технологія проектування дистанційного курсу

Основні етапи проектування дистанційних курсів (ДК). Визначення цілей курсу. Функції учасників команди розробників. Проектування змісту дистанційного курсу. Організаційна структура дистанційного навчального курсу та характеристика окремих його елементів. Розробка змісту курсу. Структурування курсу. Навчання через розв’язання завдань. Віртуальні лабораторії. Контроль і оцінювання у ДН. Організація контролю при дистанційному навчанні. Тестовий контроль знань. Форми тестових завдань. Вимоги до розробки та використання тестових завдань. Організація рейтингового оцінювання. Оцінювання виконання віртуальних лабораторних та розрахунково-графічних робіт. Організація спілкування у дистанційному навчанні. Види спілкування. Класифікація методів спілкування. Типи груп у дистанційному навчанні. Фаза розвитку курсу. Презентація курсу. Вимоги та критерії оцінки ефективності дистанційного курсу.

Тема 4. Технології та платформи дистанційного навчання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання. Специфіка застосування можливостей комп’ютерних мереж і сервісів Інтернет для організації ДН. Технології розподілених обчислень (хмарних технологій) та вікі-технології як можливості для створення електронних навчально-методичних комплексів. Електронний ресурс як блог або сайт на ресурсах GoogleDisk, SkyDrive, DropBox тощо. Основні види платформ дистанційного навчання. Платформа для електронного навчання «Blackboard». Система дистанційного навчання «Прометей». Платформа дистанційного навчання ATutor. Платформа дистанційного навчання Dokeos. Платформа дистанційного навчання Moodle. Порівняння платформ дистанційного навчання з відкритим кодом.

Тема 5. Технологія створення дистанційного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle.

Робота адміністратора системи Moodle. Можливості викладача при використанні платформи Moodle. Створення та розміщення навчальних матеріалів дистанційного курсу в системі. Додавання текстових ресурсів. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Дизайн екранного простору. Додавання ілюстрацій. Розробка інтерактивних курсу: модулі «Завдання», «Тест», «Анкета», «Опитування», «Wiki», «Глосарій», «Форум», «Чат». Робота з HTML-редактором WYSIWYG. Організація тестування у системі Moodle: створення оболонки для майбутнього тесту, формування запитальної бази, конструювання тесту, процедура проведення тестування, візуалізація результатів тестування. Організація процесу спілкування студента з тьютором. Організація рейтингової системи оцінювання в системі.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:

Кількість кредитів ЄКТС – 4, кількість годин – 120, годин аудиторної роботи – 40, самостійної роботи – 80 год.

Форма семестрового контролю – залік.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Моцик Ростислав Васильович, кандидат педагогічних наук.

Перелік основної літератури:

 1. Анисимов А.М. Робота в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. Харьков. ХНАГХ, 2009. 292 С.
 2. Богачков Ю.М. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. К.: Педагогічна думка, 2012.  160 с.: іл.
 3. Биков В.Ю. Дистанційна навчання. Енциклопедія освіти України / Акад. пед. наук України; Головний ред. В.Г.Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. С. 191 – 193.
 4. Лотоцька А, Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації / Лотоцька А., Пасічник О. Київ: Травень. 2020. С.71.
 5. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. С. 264.
 6. Полат. Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. Пособие. М.: Изд. Центр "Академия", 2012. С. 326.