Смалько Олена Аркадіївна

доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент

Область наукових досліджень – інформаційні технології, методика навчання інформатики.


В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Смалько О.А. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса:

Основні публікації 

Наукові публікації:

 • Смалько О.А. Аналіз програм розпізнавання рукописного введення. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 7. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. С. 167-172.
 • Смалько О.А. Роль жінок в історії розвитку мов програмування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 14. Т. 2. С. 71-72.
 • Смалько О.А. Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній роботі з дошкільнятами. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. 2015. Вип. 8. С. 100-104.
 • Смалько О.А. Використання суасних мультимедійних ресурсів для дітей у підготовці педагогічних кадрів системи дошкільної і початкової освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи» / укл. Н.В. Кононец, В.О. Балюк. Полтава: АКУП ПДАА, 2016. С. 91-95.
 • Смалько О.А. Впровадження сервісів Google у навчальний процес загальноосвітнього закладу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 9. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 107-112.
 • Смалько О.А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності сучасного вчителя. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 2. С. 69-70.
 • Смалько О.А. Необхідність та проблеми впровадження міжнародних рекомендацій по викладанню інформатики у вітчизняну вищу освіту. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2017. С. 80-82.
 • Смалько О.А. Перспективні технології зберігання комп’ютерної інформації. Прикладні задачі та ІТ-технології. Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора В.П. Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 9-10 червня 2017 року. Чернівці, 2017. С. 101-104.
 • Смалько О.А. Вплив сучасних інформаційних технологій на навчання, виховання та формування особистості дитини. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14-15 вересня 2017 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. Полтава: Сімон, 2017. С. 218-223.
 • Смалько О.А. Можливості використання окремих сервісів Google в навчальному процесі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 2. С. 65.
 • Смалько О.А. Можливості використання сучасних інформаційних технологій для розвитку ІКТ-компетентності педагога в умовах післядипломної освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Суми, 2017. URL: https://sites.google.com/view/professional-education-kaf/діяльність-кафедри/ всеукраїнська-конференція.
 • Смалько О.А. Сучасний мульти-медійний контент та його вплив на розвиток дітей . Особистість, суспільство, політика: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С.Терепищого, Ю. Будник, В.Грасимовича, О.Познія. Ч.2. Люблін: WSEI, 2015. С. 57-60.
 • Смалько О.А. Можливості використання веб-застосунків для створення віртуальних дошок у навчанні астрономії . Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профі-лю. С. 275-280. (Index Copernicus)