Розумовська Оксана Борисівна

старший викладач кафедри інформатики, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Область наукових досліджень – методика вивчення основ алгоритмізації, проведення моніторингових досліджень.


В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Розумовська О.Б. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса: 

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

  • Розумовська О.Б., Кух О.М., Мястковська М.О. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 112 с.

Наукові публікації:

  • Розумовська О.Б. Система завдань та тестів з програмування як засіб підвищення ефективності навчального процесу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 13. Т. 2. С. 52-53.
  • Розумовська О.Б. Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів фізико-математичного факультету з інформатики. Наукові праці Кам’янець-Поді­ль­сь­ко­го національного уні­вер­ситету імені Івана Огієнка: збір­ник за під­сумками звітної наукової конфе­рен­ції викла­да­чів, докторантів і аспі­ран­тів: у 3-х томах. Ка­м’я­нець-Поді­льський: Кам’янець-По­­діль­сь­кий націо­наль­ний універ­си­тет імені Івана Огієн­ка, 2015. Вип. 14. Т. 2. С. 68-70.
  • Розумовська О.Б., Рябокляч Л.В. Міжпредметна інтеграцiя як один із шляхів формування цілісної системи знань учнів. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та інші]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 61-71.
  •  Розумовська О.Б. Техніка інтелектуальних карт у підготовці фахівців фізико-математичного профілю з програмування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 16 у 3-х томах. Т. 2. С.61-62.
  • Розумовська О.Б. Умови формування професійно значу-щих знань майбутніх вчителів фізико-технологічних дисциплін. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна: [редкол.: П.С.Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип.21.: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. C. 132-135. (Index Copernicus).