Мястковськa Маринa Олександрівнa

старший викладач кафедри інформати­ки, кандидат педагогічних наук

Область наукових досліджень – інформаційні технології в освіті.

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

 • Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Лабораторний практикум з методів обчислень : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 99 с.
 • Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 67 с.
 • Мястковська М.О. Комп’ютерні технології у тестуванні : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет Івана Огієнка, 2016. 152 с.
 • Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Математичне моделювання елементів економічних систем : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 82 с.
 • Мястковська М.О., Слободянюк О.В. Інформаційні технології : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 136 с.

Наукові публікації:

 • Мястковська М.О. Підвищення якості знань з інформатики майбутніх учителів фізики за допомогою використання задач професійного спрямування. Наукові записки. Випуск 8. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. С. 185-187.
 • Мястковська М.О., Пшембаєв І.М. Використання phet-симуляцій для виконання домашніх завдань з молекулярної фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технічних спеціальностей. С. 204-207.
 • Мястковська М.О. Комп’ютерне моделювання теплопровідності (на прикладі однорідного тонкого стержня). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 13. Т. 2. С. 40-41.
 • Мястковська М.О. Експериментальне дослідження ефективності навчання студентів фізичних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип 5. С. 130-131.
 • Мястковська М.О. Візуалізація даних у середовищі MatLab. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип 6. С. 120-121.
 • Мястковська М.О. Моделювання коливальних процесів засобами електронних таблиць. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 7. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. С. 86-88.
 • Мястковська М.О. Програмні засоби для організації тестування. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 2. С. 55-56.
 • Мястковська М.О. Огляд комп’ютерних програм підвищення ефективності та об’єктивності педагогічних вимірювань. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. пр. за матеріалами сьомої міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет Івана Огієнка, 2016. С. 56-60.
 • Мястковська М.О. Сучасні інформаційні технології в освіті. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Випуск 7. C. 134-135.
 • Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Специфіка підготовки фахівців у галузі моделювання економічних процесів. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конфер., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2017. С. 160–164.
 • Мястковська М.О. Використання сучасних інформаційних технологій в розрізі фахової підготовки майбутніх спеціалістів фізико-математичного профілю. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 2. С. 51-52.
 • Мястковська М.О. Завдання професійного спрямування як засіб підвищення якості знань з інформатики майбутніх учителів математики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 10. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. С. 75-80.
 • Мястковська М.О. Комп’ютерне моделювання як ефективний метод посилення міждисциплінарних зв’язків. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип.20: Інноваційні технології управління якості підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. С. 289-291.
 • Мястковська М.О. Світові тенденції розвитку дистанційної освіти та перспективи для України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. С. 256-258.
 • Мястковська М.О., Пшембаєв І.М. Використання phet-симуляцій для виконання домашніх завдань з молекулярної фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технічних спеціальностей. С. 204-207.
 • Мястковська М.О. Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи. Педагогічна освіта: теорія та практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. р. Лабунець В.М.]. Вип.19 (2-2015). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2015. С. 198-205.
 • Мястковська М.О. LCMS Moodle як засіб формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. С. 146-149.